Obchodní podmínky

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Základní ujednání

1.1.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád Dodavatele Vetos dveře a zárubně s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) a platí pro nákup v internetovém obchodě www.pudnischody.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele (dále jen „Odběratel“). Údaje Dodavatele jsou následující:

Vetos dveře a zárubně s.r.o.

sídlo: Pomněnice 25, Benešov, PSČ 256 01

IČO: 26436744

DIČ: CZ26436744

e-mailová adresa: pudnischody@vetos.cz

tel./fax: +420 317723558

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 82096 (dále jen „Dodavatel“)

1.2.

Je-li Odběratel spotřebitel, jak je definováno v čl.2.2., řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.3.

Je-li Odběratel jiný subjekt než spotřebitel, jak je definováno v čl.2.3., řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.4.

Zbožím jsou produkty a jejich součásti nabízené ke koupi v ceníku nebo v písemných návrzích Dodavatele. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uvedeno v ceníku Dodavatele a na internetových stránkách Dodavatele www.pudnischody.cz.

1.5.

Uzavřením kupní smlouvy Odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.

Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.7.

Ke zboží je vždy přiložena Technická dokumentace.

1.8.

Nestandardní zboží jsou produkty zajišťované jednorázově, případně standardní zboží upravené podle požadavků Odběratele, pokud se na takové možnosti Dodavatel a Odběratel dohodnou. Nestandardní zboží je zbožím, o kterém se má za to, že bylo upraveno podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu s důsledky nemožnosti odstoupení od smlouvy Odběratelem – spotřebitelem.

  

 1. Postup při uzavření smlouvy

2.1.

Dodavatel je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy činí právní jednání v rámci své podnikatelské činnosti. Dodavatel přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Odběrateli zboží nebo poskytuje služby.

2.2.

Odběratel – spotřebitel je každý Odběratel, nejedná-li se o Odběratele uvedeného v čl.2.3. těchto obchodních podmínek.

2.3.

Odběratel – jiný subjekt je takový Odběratel, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4.

Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany Dodavatele, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Dodavatel a Odběratel se výslovně dohodli, že kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky ze strany Dodavatele a odchylují se tak od ustanovení ObčZ. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží. Informace o zboží dostupné na internetových stránkách www.pudnischody.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy Odběratel doručí objednávku Dodavateli. Dodavatel a Odběratel berou na vědomí, že Dodavatel není schopen a nemůže uspokojit dodávku jiného zboží, než které je uvedeno v nabídce Dodavatele, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy při použití elektronických prostředků jsou součástí postupu nákupu zboží na internetových stránkách www.pudnischody.cz. Zjistí-li Odběratel chybu vzniklou při zadávání dat před podáním objednávky, má možnost vrátit se zpět na krok předcházející kroku, ve kterém chybu udělal nebo opravit chybu v kroku, ve kterém byla provedena.

2.5.

Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (Dodavatel je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek.

2.6.

Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka Odběratele je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany Dodavatele doručeným prostřednictvím e-mailu Odběrateli. Objednávka Odběratele a závazné potvrzení objednávky ze strany Dodavatele se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi Odběratelem a Dodavatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud Odběratel zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti Dodavatele e-mailem nejpozději před oznámením Dodavatele o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky Dodavatele či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu na e-mail pudnischody@vetos.cz. Takové změny a doplňky jsou však účinné vůči Dodavateli až po odsouhlasení Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží Odběrateli dodat. O zrušení objednávky bude Odběratel informován telefonicky anebo formou e-mailu.

2.7.

Uzavřená smlouva bude uložena u Dodavatele a bude k ní umožněn Odběrateli-spotřebiteli přístup.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

3.1.

Uzavřením kupní smlouvy vznikne Dodavateli povinnost předmět koupě Odběrateli odevzdat a Odběrateli povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj Dodavateli dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2.

Dodavatel dodá zboží specifikované v elektronické objednávce Odběratele (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který Odběratel vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany Dodavatele.

3.3.

Dodavatel se zavazuje, že Odběrateli dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou Odběratelem. Předáním zboží se rozumí předání zboží přepravní službě. Je-li Odběratel spotřebitelem, použije se předchozí věta tehdy, pokud dopravce určil Odběratel-spotřebitel, aniž mu byl Dodavatelem nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá. Sjedná-li si Odběratel s Dodavatelem osobní odběr zboží v provozovně Dodavatele, bude zboží předáno osobním předáním Odběrateli.

3.4.

Odběratel je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5.

Odběrateli je ke kupní ceně zboží účtována cena dopravného a příspěvek na balné dle ceníku Dodavatele platného v den objednání Zboží (společně jen „dopravné“).

3.6.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na Odběratele odevzdáním zboží Odběrateli.

3.7.

V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má Odběratel – spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Odběratel – spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje na formuláři, který je součástí obchodních podmínek, e-mailovou zprávou nebo dopisem. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou Odběrateli-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj Dodavatel obdržel, snížené o náklady vynaložené Dodavatelem na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Dodavateli.

3.8.

V případě, že se Odběratel – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje Dodavatel následující postup: Odběratel – spotřebitel může kontaktovat formou jednostranného právního jednání např. formulářem nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Dodavatele, nebo e-mailem na adrese pudnischody@vetos.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného Odběratelem). Dodavatel v textové podobě potvrdí Odběrateli-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení Odběratele – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá Odběratel-spotřebitel Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní Odběratel-spotřebitel odešle zboží Dodavateli. Všechny peněžní prostředky, které Dodavatel od Odběratele-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného Odběratelem-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Odběratel-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však Odběratel-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než Odběratel-spotřebitel zboží Dodavateli předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

 

 1. Platební podmínky

4.1.

Zboží bude Odběrateli předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného

4.2.

Odběratel může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží, je-li zboží zasíláno na dobírku, předem na účet Dodavatele nebo předem platební kartou.

 

 1. Termín dodání a doprava

5.1.

Zboží bude Odběrateli dodáno v pracovní dny v termínech uvedených v platném ceníku Dodavatele u jednotlivých položek, vždy však po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného nebo v uvedeném termínu po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku; v případě dodávky nestandardního zboží v termínu dohodnutém mezi Dodavatelem a Odběratelem (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce, pokud jde o adresu v ČR. Není-li tomu tak, pak je zboží odesláno způsobem sjednaným mezi Dodavatelem a Odběratelem na náklady Odběratele. 

5.2.

V případě, že si Objednatel objedná zboží v množství, které nemá Dodavatel v okamžik objednávky k dispozici, sdělí Odběrateli lhůtu, ve které je schopen takové zboží dodat či sdělí, že takové množství zboží nebude mít k dispozici. Odběratel potvrdí souhlas či nesouhlas s termínem dodání takového zboží.

Zásilky jsou zasílány zásilkovou službou pověřenou Dodavatelem .

5.3.

Odběratel je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky Odběratelem zjištěny zjevné znaky poškození, Odběratel není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí Odběratel Dodavateli bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku Odběratel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Odběratel si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, Odběratel přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně Dodavateli. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balíky nebude uznána. Odběratel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky zkontrolovat její úplnost, a zda je k výrobkům přiložena Technická dokumentace.  

5.4.

Odběratel je povinen uhradit dopravné i v případě, že zaslané zboží od přepravce nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně.

 

 1. Záruka za jakost, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1.

Dodavatel odpovídá Odběrateli-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

6.2.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může Odběratel-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Odběratel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Odběratel-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Odběratel-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Odběrateli-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3.

Práva z vadného plnění Odběrateli nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou Odběratelem nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými Odběratelem.

6.4.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá Dodavatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.5.

Dodavatel si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

 

6.6.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.7.

Odběratel-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

6.8.

Pro Odběratele-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
 • při nepodstatném porušení smlouvy má Odběratel-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Dodavatele,
 • při podstatném porušení smlouvy má Odběratel-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

 

6.9.

Pokud Odběratel zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Odběratel informuje přepravce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u Odběratele a její doručení Dodavatele. Odběratel nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Odběratel současně informuje Dodavatele o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu, Technickou dokumentaci a doklad o doručení zásilky přepravcem.

6.10.

Reklamaci může Odběratel uplatnit u Dodavatele prostřednictvím internetových stránek Dodavatele, emailové pošty či písemnou formou.

6.11.

Dodavatel rozhodne o reklamaci Odběratele – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Odběratelem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

 

 1. Normy při instalaci a ujištění Dodavatele

7.1.

Při instalaci dodávaného Zboží je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem.

7.2.

Zboží splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. Je označeno značkou CE a dle směrnic Evropského společenství na ně bylo vydáno ES Prohlášení o shodě. Dodavatel plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. a je registrován v systém EKOKOM.

 

 1. Závěrečná ustanovení

8.1.

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2.

Vzájemné spory mezi Dodavatelem a Odběratelem řeší obecné soudy. Odběratel - spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor s Dodavatelem nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.3.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách Dodavatele a v sídle Dodavatele. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

8.4.

Obchodní podmínky lze upravit Rámcovou kupní smlouvou, kupní smlouvou nebo Listem obchodních podmínek. Tato úprava musí mít písemnou formu.

8.5.

Odběratel není oprávněn bez souhlasu Dodavatele postoupit svou pohledávku vůči Dodavateli vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.6.

Dodavatel a Odběratel výslovně Smluvní strany se výslovně dohodly, že při uzavírání individuálních kupních smluv se nebude aplikovat ustanovení §1740 odst.3 ObčZ.  Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §1765 ObčZ.

8.7.

Dodavatel a Odběratel – jiný subjekt se výslovně dohodly, že na tuto smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající se nebudou vztahovat ustanovení §1799 a §1800 ObčZ.

8.8.

Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

 

V Pomněnicích dne 25.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.